Kedves látogató!

 

Szeretettel köszöntjük Zalabér község honlapján!


Kérjük ismerje meg életünket, értékeinket.

Megköszönjük,  ha véleményével, javaslataival és cselekedeteivel segíti mindennapi munkánkat!


Zalabér község önkormányzata

Az Ön böngészője nem támogatja a Flash tartalmat. Telepítse fel a bővítményt.

Intézményvezetői pályázat 2.

Zalabér Község Önkormányzata

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

Zalabéri Szent Rita Idősek Otthona

 Intézményvezető ápoló (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, a vezetői megbízástól számított 5 évig szól.

Munkavégzés helye: Zala megye, 8798. Zalabér, Templom tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók felett. Ellenőrzi a jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. A közalkalmazott által betöltendő munkakör az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén ápoló. Ápolói munkakörben ellátja a gondozottak ápolását, életkorukra, egészségi állapotukra tekintettel segítséget nyújt a fizikai, mentális képességeik fenntartásához, fejlesztéséhez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

$1-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

$1-          cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. §. (2) bek. d. pontjában meghatározott ügyekben indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll;

$1-          főiskola, az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 12. pontjában az intézményvezetőre meghatározott, felsőfokú képesítési előírásnak való megfelelés, általános ápolói munkakörre az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. alpontjában meghatározott szakképesítés;

$1-          felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szociális vagy egészségügyi ellátás területén szerzett, legalább 5 év szakmai gyakorlat;

$1-          vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

$1-          szociális szakvizsga, a szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó a kinevezést követő 2 éven belül köteles szociális szakvizsgát tenni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      - szociális ellátás területén szerzett 1-3 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

- szociális szakvizsgát igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet 6.§. (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

- büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor elfogadható az erkölcsi bizonyítvány igénylését tanúsító szelvény másolata is azzal, hogy az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a jogviszony létesítésekor be kell csatolni.)

- pályázó személyes nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti, a Kjt. 20. §. (2) bek. d. pontjában meghatározott állam elleni, igazságszolgáltatás elleni, korrupciós, vagy közélet, nemzetközi közélet tisztasága elleni, hivatali, közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsuppán József polgármester nyújt a 83/376-001 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton a pályázatnak a Zalabér Község Önkormányzata 8798. Zalabér, Rákóczi F. u. 2. címére történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni: intézményvezető ápoló, valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÉR/13-1/2018.

- Személyesen: Zsuppán József polgármester 8798. Zalabér, Rákóczi F. u. 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület döntése előtt a pályázatokat szakértelemmel rendelkező eseti bizottság véleményezi. A kinevezésről Zalabér Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt. A határozatlan időre szóló, az intézménynél újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Személyügyi központ (közigállás) oldalán történő megjelentetés ideje: 2018. január 25.

- www.zalaber.hu: 2018. január 25.

- helyben szokásos módon, önkormányzati hirdető táblán: 2018. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani. Postai úton benyújtott pályázatok esetében a pályázati határidőig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalaber.hu honlapon szerezhet.

Zalabér, 2018. január 25.                      Zsuppán József  sk.  polgármester